Fordítóiroda
H&T

Linkcsere

Börzsöny
Szerződéses feltételek
GYORS ELÉRHETŐSÉG

Email: infoforditoiroda.biz
... H&T Fordítóiroda - lebontjuk a nyelvi akadályokat, közelebb hozzuk a világot. ...
Fordítás magyarról több mint 40 nyelvre, anyanyelvi lektorálás a világ bármely nyelvén.

A Fordítóiroda H&T általános szerződési feltételei

1. Hatály

A jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) hatálya a Felek között fordítási feladatok ellátására létrejött vállalkozási jogviszonyra terjed ki. A jelen ÁSZF rendelkezéseitől a Felek egyező akarattal írásban eltérhetnek, mely esetben az ÁSZF vonatkozó rendelkezései helyébe a Felek megállapodása lép.

2. Az ÁSZF tárgya

Megrendelő és a Fordítóiroda H&T (2092 Budakeszi, Kert utca 36.; Cg. CG.01-09-363595; adószám: HU 10958045-2-13; a továbbiakban: Vállalkozó) megállapodnak, hogy a Vállalkozó a Felek által megállapodott határidőre elvégzi a Megrendelő által rendelkezésére bocsátott forrásnyelvi szövegnek célnyelvre történő lefordítását.

3. A SZOLGÁLTATÁS TERJEDELME ÉS JELLEGE

3.1 Egyéb megegyezés hiányában a szolgáltatással kapcsolatosan a következő feltételek érvényesek.
3.2 A Vállalkozó kikötheti, hogy a Megrendelő a megrendelésében közölje a fordítás célját. Ezek például a következők lehetnek: 
3.2.1 kizárólag tájékozódásra, 
3.2.2 nyilvánosságra hozatalra, más célú kiadásra vagy reklámcélra, 
3.2.3 jogi vonatkozású felhasználás érdekében, pl. szabadalmi és/vagy más eljáráshoz, 
3.2.4 egyéb olyan célra, amelyre a szöveg fordításával foglalkozó fordítónak figyelemmel kell lennie.
3.3 Ha a Megrendelő a fordítást a megrendelésben megadottól eltérő célra használja fel, az eltérő célra való felhasználásból adódó károk vagy következmények a Megrendelőt terhelik.
3.4 Ha a fordítás célját a megrendelésben aVállalkozóval – kívánsága ellenére – nem ismertették, akkor a Vállalkozónak a fordítást legjobb tudása szerint úgy kell elkészítenie, mintha a fordítóiroda az 3.2.1 pont szerinti tájékozódás céljára szolgáló fordítást rendelt volna.
3.5 A Vállalkozó nem vállal felelősséget a fordítandó dokumentumban előforduló, közkinccsé még nem vált sajátos terminológiák fordításáért, kivéve, ha a Megrendelő a megrendeléssel együtt e terminológiákat a megbízott rendelkezésére bocsátotta. 

4. A megrendelés menete, a Vállalkozó teljesítése, a Felek együttműködése

4.1. Megrendelő a megrendelését és a fordítandó szöveget e-mailben, esetleg postai úton, futárral vagy személyesen, saját költségére juttatja el Vállalkozó részére, aki a megrendelés elfogadását írásban visszaigazolja. A konkrét fordítás elkészítésére vonatkozó vállalkozási szerződés akkor jön létre, amikor a felek a fordítás tárgya, határideje és díja tekintetében írásban megállapodtak, és a fordítandó szöveg Vállalkozóhoz megérkezett. A fordítandó szöveg megküldéséből eredő valamennyi kockázat, így különösen a késedelmes megérkezés, elveszés, megrongálódás, megsemmisülés kockázata a Megrendelőt terheli. Amennyiben a fordítandó szöveg olvashatatlansága vagy egyéb hibája miatt annak ismételt megküldése szükséges, úgy a Vállalkozó köteles a Megrendelőt haladéktalanul írásban értesíteni.
4.2. A Vállalkozó a Megrendelő nevében eljáró személy képviseleti jogosultságát nem köteles vizsgálni; az ilyen személy képviseleti jogának hiányára vagy annak túllépésére a Megrendelő a leadott megrendelés visszaigazolását, majd a fordító által elvégzett munka akár részleges teljesítését követően követően a vállalkozói díj megfizetésének elkerülése vagy csökkentése érdekében nem hivatkozhat.
4.3. Amennyiben Megrendelő a korábbi megrendelései alapján kiszámlázott vállalkozói díjakat nem fizette meg maradéktalanul, úgy Vállalkozó jogosult a további megrendeléseket a vállalkozói díj teljes megfizetéséig visszautasítani.
4.4. Speciális szaktudást igénylő szakszövegek esetén Megrendelő egy szakmai kapcsolattartó személyt jelöl meg, akivel a Vállalkozó terminológiai egyeztetést folytathat. Amennyiben Megrendelő bizonyos kifejezések meghatározott módon történő fordításához ragaszkodik, úgy köteles az adott témában készült esetleges korábbi fordításokat, továbbá a rendelkezésére álló szakkifejezés- és szakszó-gyűjteményeket a Vállalkozó részére megküldeni.
4.5. A Vállalkozó a vállalkozás teljesítése során alvállalkozót vehet igénybe. Az alvállalkozó tevékenységéért a Vállalkozó úgy felel, mintha maga járt volna el.
4.6. A Vállalkozó a fordítást jó minőségben, a fordítás céljára alkalmas módon köteles szolgáltatni. A fordítandó szövegben előforduló sajátos terminológiák fordítására a Vállalkozó csak akkor köteles, ha a Megrendelő a fordítandó szöveg megküldésével egyidejűleg a terminológiák fordítását is a Vállalkozó rendelkezésére bocsátotta.
4.7. Megrendelő köteles a Vállalkozó által elvégzett munkát haladéktalanul megvizsgálni.
4.8. A Vállalkozó a részére megküldött szövegeket a lefordított szöveg megküldésével egyidejűleg - Megrendelő kérésének megfelelően - Megrendelőhöz visszajuttatja, azt megsemmisíti vagy 3 hónap időtartamra megőrzi.
4.9 A teljesítési határidő betartásának feltétele, hogy a megrendeléssel összhangban beérkezzen a Vállalkozóhoz a fordításhoz szükséges összes dokumentum. Amennyiben ezen feltételek időben nem teljesülnek, akkor a teljesítési határidő megfelelő mértékben meghosszabbodik.
4.10 Abban az esetben, ha a Vállalkozó a munkát még nem kezdte el, de a Megrendelő egy már megrendelt fordítási megbízást visszavon, akkor a megbízás nettó értékének 10%-át köteles törlési díjként a Vállalkozónak megfizetni.

5. A vállalkozói díj összege, díjtalan szolgáltatások, fizetési feltételek

5.1. A vállalkozói díjak és sürgősségi felárak összegét a Vállalkozónak a www.translationcompany.org honlapján közzétett mindenkori díjjegyzéke tartalmazza. A díjjegyzékben szereplő árak az általános forgalmi adó összegét nem tartalmazzák. A Felek külön megállapodásukkal a díjjegyzékben feltüntetett díjaktól eltérhetnek. Árajánlat írásos, elektronikus formában és az árajánlat kiadásától számított maximum 1 hét időtartamra érvényes.
5.2. A vállalkozói díj meghatározásánál a célnyelvi (lefordított) szöveg szóközökkel számított karakterszáma az irányadó. [A karakterek számát az MS Word dokumentumok „Eszközök/Szavak száma/Karakterek száma (szóközökkel)” menüpontja mutatja meg.]
5.3. A Vállalkozó nem számít fel díjat a célnyelvi szövegek számítógépes gépeléséért, ábrák és táblázatok nélküli egyszerűbb formázásért (bekezdésekre tördelés, kiemelés, dőlt betűs szövegrészek), a helyesírás-ellenőrzéséért, korrektúrázásért, elektronikus formában (elsősorban e-mailen, esetleg lemezen) történő továbbításért. Amennyiben a továbbítás nem elektronikus úton történik, úgy az elvégzett munka továbbításának (futár, posta stb.) költségeit Megrendelő viseli.
5.4. Az elkészült fordítással kapcsolatos esetleges kifogás a Megrendelőt nem jogosítja fel a fizetés visszatartására.
5.5 Amennyiben a Megrendelő a fordítandó dokumentumot nem bocsátja a Vállalkozó rendelkezésére az ajánlatkéréskor, Vállalkozó csak tájékoztató árajánlatot ad, amelyet a megrendelés beérkezésekor a nevezett segédanyag vagy a fordítandó dokumentum ismeretében vagy visszaigazol, vagy új, kötelező érvényű árajánlatot ad és ennek elfogadása után kezdi meg a munkát.
5.6. A Megrendelő a Vállalkozó számlájának kézhezvételét követő 10 naptári napon belül köteles a vállalkozói díjat banki átutalással a Vállalkozó számláján megjelölt bankszámlára átutalni. A Vállalkozónak joga van ahhozz, hogy 50 ezer leütésnél nagyobb terjedelmű szövegek fordításának megrendelése esetén megfelelő részfizetést illetve készpénzes fizetést kérjen. Késedelmes teljesítés esetén a Megrendelő a késedelemmel érintett naptári félévet megelőző utolsó napon érvényes jegybanki alapkamat huszonöt százalékkal növelt összegének megfelelő mértékű késedelmi kamatot köteles a Vállalkozónak megfizetni. A késedelmi kamat a késedelembe esés napjától esedékes.
5.7. Amennyiben a Megrendelő a megrendelést követően a Vállalkozó hibás vagy késedelmes teljesítésén kívüli okból eláll a szerződéstől, úgy köteles a Vállalkozó részére megfizetni a fordítás elvégzése érdekében a Vállalkozónál felmerül igazolt költségeket, valamint az elállás időpontjáig igazoltan már elvégzett fordítási munkáért járó vállalkozói díjat és a Vállalkozó esetleges további kárát.
5.8. A mások által végzett írásbeli fordítások lektorálásáért a Vállalkozó a megfelelő jellegű fordítás díját számíthatja fel.
5.9. Fizetési késedelem esetén a megbízott egy újabb megbízás teljesítését szüneteltetheti. A Vállalkozó a Megrendelő fizetési késedelme esetén fenntartja a jogot arra, hogy a nála lévő egyéb fordítási megbízásokat a teljesítésig felfüggessze. Ez a kikötés a Megrendelő azon megrendeléseire is vonatkozik, amelyekre a megrendelésben a felek rögzített szállítási határidőben állapodtak meg.
5.10. A Vállalkozó szolgáltatása szellemi alkotásnak minősül. A Vállalkozó a számla teljes kifizetéséig a szellemi alkotása felhasználásához fűződő jogait fenntartja. A felhasználáshoz az engedély csak a számla teljes kifizetésével tekinthető megadottnak.

6. Szavatosság, felelősség

6.1. Megrendelő szavatol azért, hogy a vállalkozás tárgyát képező tevékenységet minden korlátozástól mentesen jogosult Vállalkozótól megrendelni. Amennyiben harmadik személy a Vállalkozóval szemben szerzői jogainak megsértése miatt vagy más okból igényt érvényesít, Megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy ilyen igények teljesítése alól Megrendelőt mentesíti. Amennyiben Vállalkozó ellen peres eljárás indul, Megrendelő a Vállalkozó kérésére a Vállalkozó oldalán perbe lép, és mindenben a Vállalkozó segítségére lesz.
6.2. Nehezen olvasható (kézírásos, vagy elmosódott), illetve értelmetlen dokumentumok fordításával kapcsolatban semmiféle szavatossági jog nem érvényesíthető a Vállalkozóval szemben. A Vállalkozó semmiféle felelősséget nem vállal a fordításra átadott szövegben előforduló hibákból, kihagyásokból, kétértelműségekbol, forrásnyelven sem értelmezhető szövegből eredő fordítási hibákért.
6.3. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a fordítandó és a lefordított szövegek e-mailen keresztüli, nem titkosított csatolmányként történő küldése nem biztosítja a szöveg titkosságát, harmadik személyek a szöveghez hozzáférhetnek, azt megismerhetik. Az e-mailben történő továbbítás Megrendelő kockázatára történik, az ebből eredő károkért Vállalkozó nem felel. A bizalmas dokumentumokat – külön megállapodása alapján – ajánlatos titkosítva továbbítani. A Megrendelő az e-mail üzenetben történő küldést saját kockázatára végzi, illetve kéri. Az ebből eredő károkért a Vállalkozó felelőséggel nem tartozik. A Vállalkozó nem felel továbbá az e-mailben megküldött szövegek esetleges sérüléseiért és ezeknek a Megrendelőhöz határidőre történő megérkezéséért, amennyiben A Vállalkozó a Megrendelő részére a fordítást a határidő előtt e-mailben elküldte.
6.4. Ha a Megrendelő a fordítást sürgősséggel rendeli meg, az szükségszerűen kizárja a Vállalkozó szokásos gyakorlatának megfelelő magas színvonalú ellenőrzési tevékenységét.
6.5. A számok, méretek, valuták és hasonlók átszámításáért a megbízott semmiféle felelősséget nem vállal.
6.6. A Vállalkozó köteles a fordítást megfelelő körültekintéssel elvégezni, de nem kötelezhető arra, hogy a Megrendelő szubjektív elvárásainak megfeleljen.

7. Késedelmes és hibás teljesítés

7.1. Vállalkozó késedelmes teljesítése esetén - ha a Vállalkozó késedelmét kimenteni nem tudja - Megrendelő elállhat a szerződéstől.
7.2. Megrendelő a fordítás minőségével kapcsolatos bármely kifogást a lefordított szöveg átvételétől számított 8 naptári napon belül érvényesíthet Vállalkozóval szemben. Ez az időszak áll rendelkezésre az esetleges kárigények bejelentésére is.
7.3. Az esetleges fordítási hiányosságokat, hibákat, illetőleg a hiba jellegét a Megrendelő köteles pontosan megjelölni. A Vállalkozó a hiba kijavítására a Megrendelővel egyeztetett határidőn belül köteles. Amennyiben a Felek e határidő tekintetében nem tudnak megállapodni vagy a hiányosságok megszüntetésére a Megrendelő harmadik személyt kér fel, úgy a Vállalkozó mentesül kijavítási kötelezettsége alól. Amennyiben a Vállalkozó a megállapodott határidőn belül a hibát kijavítja, a Megrendelő a Vállalkozó számláját teljes összegben tartozik megfizetni.
7.4. Ha a Vállalkozó a hibákat a meghosszabbított határidőn belül nem javítja ki, a Megrendelő elállhat a szerződéstől, mely esetben az elkészült fordítást ill. annak másolatát nem használhatja fel. Jelentéktelen hiba esetén (azaz ha az elkészült szövegben nem észlelhető értelemzavaró fordítási hiányosság) az elállás joga a Megrendelőt nem illeti meg.
7.5. Stilisztikai javítások (módosítások), illetve sajátos szakkifejezések (különösen ágazati, vagy a Megrendelő által létrehozott, vagy belső szakkifejezések) nem tekinthetők fordítási hibának, kivéve, ha a Megrendelő ezeket a megrendeléssel egyidejűleg közölte a Vállalkozóval.

8. Kártérítés

A Megrendelő a fordítás nem megfelelő minősége miatt kártérítési igénnyel csak abban az esetben élhet a Vállalkozóval szemben, amennyiben a 7.3. pont szerinti kijavítást igénybe vette, de az nem vezetett eredményre. A Vállalkozó esetleges késedelme vagy hibás teljesítése esetén a vállalkozási díj 50%-áig, de fordításonként maximum nettó 50.000 Ft összeghatárig vállalja a bizonyított károk megtérítését.

9. VIS MAJOR

Vis major a Megrendelő és a Vállalkozó szerződését megszünteti. A Vállalkozó a költségeit, illetve részteljesítése ellenértékét követelheti.

10. Egyéb rendelkezések

10.1. Megrendelő hozzájárul ahhoz, hogy Vállalkozó a Megrendelő részére elvégzett munkára a Megrendelő megjelölésével referenciaként hivatkozzon.
10.2. A vállalkozás tárgyával kapcsolatos minden, esetleges szerzői jogi felelősség és kötelezettség a Megrendelőt terheli.
10.3. Vállalkozó köteles a vállalkozás teljesítése során tudomására jutott üzleti titkot a teljesítést követően is megőrizni, továbbá a munkatársai és alvállalkozói tudomására jutott adatokat és információkat is bizalmasan kezelni.
10.4. A Megrendelő a Vállalkozó alkalmazottait, a teljesítéshez igénybe vett szerződéses partnereit a Vállalkozó megkerülésével nem kérheti fel fordítási, illetve ahhoz kapcsolódó kiegészítő, közvetítő tevékenységek végzésére. E személyeket a Megrendelő kizárólag a jelen ÁSZF-ben szabályozott megrendelés szerint veheti igénybe munkavégzésre. Amennyiben Megrendelő e kötelezettségét megszegi, a Vállalkozó irányában teljes kártérítési felelősség terheli, amelynek körében köteles megfizetni a Vállalkozó részére azt az összeget, amelyet a Megrendelő a Vállalkozó részére a Vállalkozótól történő megrendelés esetén lett volna köteles megfizetni.
10.5. A Felek a közöttük létrejött vállalkozási jogviszonyból eredő esetleges vitás kérdéseiket elsődlegesen békés úton rendezik. Az egyeztetés sikertelensége esetére a Felek – a pertárgy értékétől függően - a Vállalkozó székhelye szerinti helyi ill. megyei bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.

11. A SZERZŐDÉSBŐL ADÓDÓ KÖTELEZETTSÉGEK

A szerződés egyes pontjainak érvénytelenné válása nem érinti a szerződés többi pontját. 
2010. január 1.

 

templatemo.com